009821-36303710

کیمیا تهران اسید
عکس مقاله

آب مقطر چیست ؟

آبی که ناخالصی های موجود در آن با روش تقطیر گرفته شده است. در این روش آب را جوشانده و بخار حاصل از جوشیدن آب را به ظرف دیگری منتقل می کنند. دمای جوش در آبی که مجموع بخارات بوده پایین تر از آب معمولی می باشد. مسئله مهم در روش تقطیر این است که در حجم های بالا کار مقرون بصرفه نمی باشد و همچنین آب حاصل در این روش درجه خلوص بالایی ندارد و املاح موجود در آب همراه بخار تقطیر شده برای حل این مشکل بایستی فشار هوا را کم کرده و دما را بالا برده که این عمل باعث زودتر جوش آمدن آب می شود. باید به این نکته بسیار توجه نمود که ناخالصی های موجود در آب موجوب تولید رسوب می شود. PH آب مقطر خنثی و در حدود 7 می باشد.

رسانایی ویژه آب مقطر بسیار کم است، زیرا رسانایی الکتریکی آب با انحلال نمک ها در آن افزایش می یابد. دمای جوش آن به دلیل خالص بودن پایین تر از آب های طبیعی می باشد که به علت عدم وجود ناخالصی ها خاصیت خورندگی ندارد،آب مقطر به گوارایی آب شرب معمولی نمی باشد، به دلیل حذف یون های موجود.

مشاهده بیشتر

آب مقطر، فروش آب مقطر، قیمت آب مقطر، تولید آب مقطر

009821-36303710

کیمیا تهران اسید
عکس مقاله

آب مقطر چیست ؟

آبی که ناخالصی های موجود در آن با روش تقطیر گرفته شده است. در این روش آب را جوشانده و بخار حاصل از جوشیدن آب را به ظرف دیگری منتقل می کنند. دمای جوش در آبی که مجموع بخارات بوده پایین تر از آب معمولی می باشد. مسئله مهم در روش تقطیر این است که در حجم های بالا کار مقرون بصرفه نمی باشد و همچنین آب حاصل در این روش درجه خلوص بالایی ندارد و املاح موجود در آب همراه بخار تقطیر شده برای حل این مشکل بایستی فشار هوا را کم کرده و دما را بالا برده که این عمل باعث زودتر جوش آمدن آب می شود. باید به این نکته بسیار توجه نمود که ناخالصی های موجود در آب موجوب تولید رسوب می شود. PH آب مقطر خنثی و در حدود 7 می باشد.

رسانایی ویژه آب مقطر بسیار کم است، زیرا رسانایی الکتریکی آب با انحلال نمک ها در آن افزایش می یابد. دمای جوش آن به دلیل خالص بودن پایین تر از آب های طبیعی می باشد که به علت عدم وجود ناخالصی ها خاصیت خورندگی ندارد،آب مقطر به گوارایی آب شرب معمولی نمی باشد، به دلیل حذف یون های موجود.

مشاهده بیشتر