00982136303710

کیمیا تهران اسید

کاتالوگی برای دانلود وجود ندارد

دستورالعمل و ایمنی اسید سولفوریک Articles

تماس تنفسي :

• تماس با 5 mg/m3 آن باعث التهاب مخاط گلو و بيني ، سردرد ، عطسه ، كاهش ميزان تنفس يا ادم ريوي مي شود.

• نـشانه هاي ثانويه بيـماري شامل : ادم ريوي ، تنگي تنفس ، سيانوز ، هيپوتنـسي ، برونشيـت يا آمفيزم مي باشد.

تماس پوستی :

• تماسهاي مزمن و حاد ممكن است باعث التهاب شديد ، آسيب ، سوختگي ، درماتيت و تاول شوند .

تماس چشمی :

• تماس مستقيم با بخارات آن باعث آسيب هاي شديد چشمي و كوري مي شود.

• تماس با بخارات آن باعث ورم ملتهمه ( كنژونكتيويت ) ، التهاب و تحريك و اشك ريزش مي شود .

تماس گوارشی :

• تماس گوارشي حاد با اسيد سولفوريك باعث سوختگي شديد دهان و مري شده و آسيب هاي شكمي همراه با استفراغ و اسهال خوني درپي دارد .

• در اثر تورم گلو مي تواند باعث خفگي شود .

• غلظت هاي بالاي اسيد بلعيده شده ، مي تواند باعث سوراخ شدن مري و معده گردد.

2. اطلاعات واكنش زايي :

• مواد ناسازگار با آن شامل : اكثر فلزات ، اكسيد فلزات ، قلياها ، الكلها ، اكـسيد كـننده هاي قوي و اسيدها مي باشند . سايد سولفوريك حلال اكثر فلزات مي باشد و بشدت خورنده است .

• در شرايط جوي گرم ممكن است اسيد ، فيومها و ذرات التهاب زا و اكسيدهاي سمي سولفور در هوا آزاد شوند .

• در كل اسيد سولفوريك ماده اي است پايدار و فاقد هرگونه پليمريزاسيون خطرناكي مي باشد .

• اسيد سولفوريك باعث اكسيداسيون ، دهيدروژنه شدن و سولفوناسيون تركيبات آلي مي شود .

• جهت رقيق نمودن اسيد سولفوريك هرگز آب به اسيد اضافه نكنيد ، چراكه باعث پاشش و جوشش اسيد مي شود . هميشه بايستي اسيد را اندك اندك به آب اضافه نمود .

3. انبارش :

• در مكان خشك و خنك نگهداري شود .

• به دور از فلزات ـ اكسيد فلزات ، قلياها ، الكلها ، اكسيد كننده هاي قوي و اسيدها انبار گردد.

• محل نگهداري بايستي بخوبي تهويه گردد .

• درهنگام جابجايي بايستي از تجهيزات و لوازم ايمني استفاده كرد .

• مي بايد به دور از منابع حرارت ، جرقه و شعله نگهداري گردد.

4. اقدامات پیشگیری :

• حفاظت پوستي : استفاده از لباسهاي حفاظتي آزمايشگاه معمولي مناسب .

• حفاظت چشم : از تماس با چشم اجتناب شود . از عينكهاي حفاظتي دربرابر پاشش اسيد استفاده نماييد . در محيط هرگز از لنزهاي چشمي استفاده نكنيد .

• حفاظت دستها : از دستكشهاي حفاظتي مقاوم در برابر اسيد ها استفاده كنيد .

• حفاظت گوارش : قبل و بعد از كار با اين ماده دستهايتان رابشوييد .

• حفاظت تنفسي : از ماسك تنفسي مناسب استفاده كنيد .

5. اطفاء حریق :

• براي خاموش كردن آتش از مواد شيميايي خشك (ماده خنثی کننده ) استفاده نماييد .

• جهت اطفاء حريق هرگز ازآب استفاده نكنيد ، چرا كه با اسيد تركيب شده و باعث تغليظ آن مي شود كه مخلوط حاصل بشدت واكنش پذير بوده و توليد بخاراسيد سولفوريك و حرارت مي نمايد.