009821-36303710

کیمیا تهران اسید
عکس مقاله

مواد شیمیایی

در علم ماده به عنوان چیزی که جرم دارد و فضا اشغال می‎کند تعریف می شود. همانند اینکه یک فرد با ویژگی‎هایی منحصر به فرد خود مانند: قد، رنگ پوست، چشم و..... توصیف می‎شود، ماده نیز با خواص فیزیکی و شیمیایی‎ خود مشخص می‌گردد. خواص شیمیایی ماده به عنوان ویژگی‎هایی تعریف می‎شود که از طریق آن ویژگی‌ها، ماده تغییر می‎کند و با توجه به نسبت اجزای تشکیل دهنده‎اش به شکل‎های دیگری تبدیل می‎گردد. در تغییرات فیزیکی ماده فقط حالت فیزیکی تغییر می‌یابد نه ساختار ذره‌های تشکیل دهنده. با توجه به این نکته می توان گفت که تغییرات همه حالت های ماده از جمله : ذوب،انجماد، تبخیر، میعان، تصعید و چگالش و همچنین انحلال نمک ها و بازها در آب، تغییر فیزیکی ماده محسوب می شوند.در تغییرات شیمیایی اتصال اتم ها به یکدیگر و آرایش الکترونی آن‌ها در واکنش دهنده‌ها تغییر پیدا می کند. قابل ذکر است که در واکنش شیمیایی، اتم‌ها نه بوجود می‌آیند و نه از بین می‌روند فقط ترکیب یا تجزیه اتفاق می افتد. خواص شیمیایی ماده قابل مشاهده نیست و از طریق حواس پنج‌گانه شناخته می شوند. ولی در مقابل خواص فیزیکی ماده قابل مشاهده هستند. تغییر شیمیایی امکان دارد با آزاد شدن انرژی به صورت گرما، نور یا صوت همراه باشد و تولید گاز، تشکیل رسوب یا تغییر رنگ را در پی داشته باشند.

مشاهده بیشتر

مواد پودری، فروش مواد پودری، قیمت مواد پودری

009821-36303710

کیمیا تهران اسید
عکس مقاله

مواد شیمیایی

در علم ماده به عنوان چیزی که جرم دارد و فضا اشغال می‎کند تعریف می شود. همانند اینکه یک فرد با ویژگی‎هایی منحصر به فرد خود مانند: قد، رنگ پوست، چشم و..... توصیف می‎شود، ماده نیز با خواص فیزیکی و شیمیایی‎ خود مشخص می‌گردد. خواص شیمیایی ماده به عنوان ویژگی‎هایی تعریف می‎شود که از طریق آن ویژگی‌ها، ماده تغییر می‎کند و با توجه به نسبت اجزای تشکیل دهنده‎اش به شکل‎های دیگری تبدیل می‎گردد. در تغییرات فیزیکی ماده فقط حالت فیزیکی تغییر می‌یابد نه ساختار ذره‌های تشکیل دهنده. با توجه به این نکته می توان گفت که تغییرات همه حالت های ماده از جمله : ذوب،انجماد، تبخیر، میعان، تصعید و چگالش و همچنین انحلال نمک ها و بازها در آب، تغییر فیزیکی ماده محسوب می شوند.در تغییرات شیمیایی اتصال اتم ها به یکدیگر و آرایش الکترونی آن‌ها در واکنش دهنده‌ها تغییر پیدا می کند. قابل ذکر است که در واکنش شیمیایی، اتم‌ها نه بوجود می‌آیند و نه از بین می‌روند فقط ترکیب یا تجزیه اتفاق می افتد. خواص شیمیایی ماده قابل مشاهده نیست و از طریق حواس پنج‌گانه شناخته می شوند. ولی در مقابل خواص فیزیکی ماده قابل مشاهده هستند. تغییر شیمیایی امکان دارد با آزاد شدن انرژی به صورت گرما، نور یا صوت همراه باشد و تولید گاز، تشکیل رسوب یا تغییر رنگ را در پی داشته باشند.

مشاهده بیشتر