00982136303710

کیمیا تهران اسید

کاتالوگی برای دانلود وجود ندارد

سیانور چیست Articles

سیانور و اثرات مرگبار آن بر بدن انسان

• مرکز تنفس را مهار و عمق تنفس را کم می کند.

• با سرکوب میوکارد، برونده قلب را کاهش می دهد.

• جدا شدن O2 را از هموگلوبین مشکل می کند.

• برخی از سیانیدها برای اتصال به آهن هموگلوبین با اکسیژن رقابت می کنند.

• با آهن سیتوکروم اکسیداز در میتوکندریها اتصال ایجاد کرده و تنفس سلول را مختل می کند.

• مرگ سریع.

 سیانور روی

نشانه های ظاهری کسی که سیانور خورده

علائم زودرس :

تظاهرات CNS شامل کنفوزیون، سردرد،اضطراب، تاکیکاردی یا برادی کاردی، هیپرپنه، هیپرتانسیون خفیف و تپش قلب است.

علائم دیر رس :

شامل علائم گوارشی نظیر تهوع و استفراغ، تاکی کاردی یا برادی کاردی، هیپوتانسیون، تشنج ژنرالیزه، کما، آپنه، گشادی مردمک ( مدیاز)، عدم پاسخ یا پاسخ کند مردمک به نور، آریتمی، ایسکمی یا اسیستول، ادم ریوی است.

درمان آن هم مانند سایر مسمومیت ها استفاده از پادزهر اختصاصی است که شامل سه داروی آمیل نیتریت، سدیم نیتریت و سدیم تیوسولفات است. یکی از علائم برای تشخیص سریع مسمومیت با سیانور، بوی بد بادام تلخ است که از دهان مصدوم و یاهوای بازدمی او به مشام می رسد. در برخی کشور ها محکومین به اعدام را در اتاق گاز با سیانور می کشند. آنها را به صندلی در اتاق گاز می بندند و مامور اعدام از بیرون دسته ای را می کشد. به این ترتیب بسته ای حاوی سیانور پتاس به درون ظرفی محتوی جوهر لیمو که در زیر صندلی تعبیه شده است، می افتد و گاز سیانور حاصله، باعث مرگ سریع محکوم می شود.

سیانور پتاسیم