009821-36303710

کیمیا تهران اسید
عکس مقاله

شوینده و رسوب زدا

متخصصین مجرب کیمیا تهران اسید با تحقیقات و تلاش فراوان موفق به تولید محصولی با کیفیت و بی نظیر با نام تجاری دیسکلر شده اند. دیسکلر جهت از بین بردن رسوب آب در دستگاه های صنعتی که منجر به جلوگیری از آسیب رسوبات آب به دستگاه می شود. این محصول در سه نوع : دیسکلر ، سوپر دیسکلر، دیسکلر بدون بو تولید می شود.

شوینده

کلر - پرکلرین - هیپوکلریت کلسیم - مایع کارواش - مول 10 - فرمالین - سدیم لوریل اتر سولفات - وایتکس

چربی گیر

نوتروپن - چربی گیری گرم - تگزاپن 5 درصد - متالکیلین - فروکلین

رسوب بر

دیسکلر - سوپر دیسکلر - دیسکلر بدون بو - ضد رسوب

1037986871841001B

مشاهده بیشتر

مواد شوینده، مواد رسوب بر، رسوب زداها

009821-36303710

کیمیا تهران اسید
عکس مقاله

شوینده و رسوب زدا

متخصصین مجرب کیمیا تهران اسید با تحقیقات و تلاش فراوان موفق به تولید محصولی با کیفیت و بی نظیر با نام تجاری دیسکلر شده اند. دیسکلر جهت از بین بردن رسوب آب در دستگاه های صنعتی که منجر به جلوگیری از آسیب رسوبات آب به دستگاه می شود. این محصول در سه نوع : دیسکلر ، سوپر دیسکلر، دیسکلر بدون بو تولید می شود.

شوینده

کلر - پرکلرین - هیپوکلریت کلسیم - مایع کارواش - مول 10 - فرمالین - سدیم لوریل اتر سولفات - وایتکس

چربی گیر

نوتروپن - چربی گیری گرم - تگزاپن 5 درصد - متالکیلین - فروکلین

رسوب بر

دیسکلر - سوپر دیسکلر - دیسکلر بدون بو - ضد رسوب

1037986871841001B

مشاهده بیشتر