009821-36303710

کیمیا تهران اسید

واکنش کلر و نوشابه

مقداری پودر کلر را در یک لیوان نوشابه می ریزیم و پس از چند ثانیه بر اثر واکنش کف بسیار زیادی از ظرف خارج می شود.