00982136303710

کیمیا تهران اسید

توضیحات description
توضیحات محصول کیمیا تهران اسید

چربی گیر فلزات نوتروپون چیست ؟

مشخصات چربی گیر نوتروپون :

• نام شیمیایی : چربی گیر فلزات.

• اسامی مترادف با نوتروپن : چربیگیر فلزات ، تمیز کننده فلزات ، پاک کننده فلزات ، محلول آرکم ، چربی زدا.

• گرید محصول : چربی گیر صنعتی.

محلول آرکم 5020 یک محلول بازی پاک کننده بوده که به روش پاششی کاربرد دارد.

این محلول پاک کننده برای تمیز کردن قطعات فلزی از جنس استیل ، چدن ، آلومینیوم و غیره ... که تحت عملیات ماشین کاری قرار گرفته استفاده می شود. ضمنا از خوردگی فلزات پس از شستشو جلوگیری می نماید.

این محلول را می توان در یک یا چند مرحله بصورت پاششی استفاده کرد.

چربیگیر

ترکیبات :

1. حلال های پاک کننده آمینی

2. اینهیبیتور های آلی و معدنی

3. ترکیبات برات

4. دترجنت های پاک کننده

5. ترکیبات ضد باکتری

6. نرم کننده آب

شرایط کاری :

بسته به چربی و کثیفی قطعه از 30 - 10 گرم بر لیتر در روش پاششی استفاده می شود.

مدت زمان عملیات بایستی 1 - 3 دقیقه باشد. دمای عمل بایستی 20 تا 80 درجه سانتی گراد باشد.

کنترل غلظت محلول پاک کننده :

غلظت محلول پاک کننده آرکم بر مبنای تیتراسیون باز یا اسید می باشد. برای این منظور 100cc از محلول پاک کننده را در یک بشر ریخته چند قطره معرف متیل اورانژ به محلول اضافه کرده و با اسید کلریدریک 0.5 نرمال تیتر نمایید. زمان ختم واکنش تغییر رنگ محلول از زرد به قرمز می باشد.

اگر حجم اسید کلریدریک 0.5 مصرفی Vسی سی باشد. غلظت محلول آرکم 5020 توسط فرمول زیر محاسبه می شود.

C 5020 = 1.02 * V

کاربرد چربی گیر فلزات

بسته بندی چربی گیر

محلول چربیگیر نوتروپون در گالن های 20 لیتری موجود می باشد.

انبارش چربیگیر

در جای خشک و خنک نگهداری شود.

چربیگیر ها و تمیز کننده ها : بدون توجه به نوع چربیگیر ، همه پاک کننده ها ، چربی ها و مواد روی قطعات را با یک یا چند روش زیر انجام می شود.

1. فرآیند انحلال : در این مکانیزم پاک کننده مواد و چربی را در خود حل می کند.

2. صابونی کردن : در فرآیند های با قلیاییت بالا ، چربی ها و مواد روغنی با فرآیندهای شیمیایی به صابون تبدیل شده و با شکل حلال در آب در می آیند.

3. پاک کنندگی : عوامل ترکننده فعال سطحی با کاهش کشش سطحی چربی های سطح ، باعث افزایش قدرت نفوذ و کندن چربی از سطح فلز شده و فرآیند تمیزکاری را بهبود می دهد.

4. امولسیون کنندگی : سوسپانسیون کردن ذرات روغنی در فاز آبی که باعث شستشوی ساده تر روغن از سطح می شود. این فرآِند در حضور سورفکتانت کامل می شود.

5. غیر لخته سازی : در این فرآیند چربی یا روغن سطحی به ذرات ریز تبدیل شده و به صورت سوسپانسیون در محلول در آمده و فرآیند تمیز کاری ساده تر می شود.

بدون توجه به فرآیند چربیگیری دو گروه مواد وجود دارد که باید از سطح قطعه در فرآیند چربیگیری از سطح قطعه پاک شود. یک گروه چربی ها و واکس ها و روغن های سطحی هستند و گروه دیگر ذرات جامد شامل رنگدانه ها و کثیفی های سطحی هستند.

System.Exception: Error In Process 'print' Command In Sequence 1: Error In Run 'print' Command: System.Data.SyntaxErrorException: Syntax error: Missing operand after '=' operator.
at System.Data.ExpressionParser.Parse()
at System.Data.DataExpression..ctor(DataTable table, String expression, Type type)
at System.Data.DataTable.Select(String filterExpression)
at HttpServer.Cms.Face.InitFilter(DataTable sourceTable) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Face.cs:line 124
at HttpServer.Cms.FaceCollection.InitFaceFilter(DataTable source) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\FaceCollection.cs:line 44
at HttpServer.Cms.RenderableCommand.Render(IHtmlCommandElement htmlCommand) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Commands\Core\RenderableCommand.cs:line 61
at HttpServer.Cms.CommandHost`1.Rendering() in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Html\CommandHost.cs:line 52 ---> System.Exception: Error In Run 'print' Command: System.Data.SyntaxErrorException: Syntax error: Missing operand after '=' operator.
at System.Data.ExpressionParser.Parse()
at System.Data.DataExpression..ctor(DataTable table, String expression, Type type)
at System.Data.DataTable.Select(String filterExpression)
at HttpServer.Cms.Face.InitFilter(DataTable sourceTable) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Face.cs:line 124
at HttpServer.Cms.FaceCollection.InitFaceFilter(DataTable source) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\FaceCollection.cs:line 44
at HttpServer.Cms.RenderableCommand.Render(IHtmlCommandElement htmlCommand) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Commands\Core\RenderableCommand.cs:line 61
at HttpServer.Cms.CommandHost`1.Rendering() in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Html\CommandHost.cs:line 52 ---> System.Data.SyntaxErrorException: Syntax error: Missing operand after '=' operator.
at System.Data.ExpressionParser.Parse()
at System.Data.DataExpression..ctor(DataTable table, String expression, Type type)
at System.Data.DataTable.Select(String filterExpression)
at HttpServer.Cms.Face.InitFilter(DataTable sourceTable) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Face.cs:line 124
at HttpServer.Cms.FaceCollection.InitFaceFilter(DataTable source) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\FaceCollection.cs:line 44
at HttpServer.Cms.RenderableCommand.Render(IHtmlCommandElement htmlCommand) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Commands\Core\RenderableCommand.cs:line 61
at HttpServer.Cms.CommandHost`1.Rendering() in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Html\CommandHost.cs:line 52
--- End of inner exception stack trace ---
at HttpServer.Cms.CommandHost`1.Rendering() in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Html\CommandHost.cs:line 61
at HttpServer.Cms.HtmlElement.RenderingWrapper(Boolean async) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Html\HtmlElement.cs:line 133
--- End of inner exception stack trace ---

محصولات مرتبط Related products
محصولات مرتبط کیمیا تهران اسید

نظرات کاربرانusers' comments
مقالات مرتبط کیمیا تهران اسید

مدیر سایت (1396/9/29) :
چربی گیر در دو نوع عرضه می شود: گرم و معمولی

شهنامی (1396/9/28) :
چند نوع چربی گیر داریم؟

فرم ثبت نظر Comment Form
فرم نظرخواهی کیمیا تهران اسید

کد امنیتی
at MyWebServerNamespace.MyWebServer.LoadCmsValues(Content cms, Ssl sslClass, DataSet& Ds, DataTable& fileDt, Socket& mySocket, Byte[]& contentBytes, Boolean& showCmsError) in D:\iteration source - table 13 removed\MyWebServer\MyWebServer.cs:line 1638