009821-36303710

کیمیا تهران اسید
عکس مقاله

مشتقات سدیم

سدیم یا ناتریم یک عنصر شیمیایی جدول تناوبی است که نماد آن Na و عدد اتمی آن 11 است. سدیم یک فلز واکنش دهنده نرم و مومی شکل است که به گروه فلزات قلیایی که از نظر ترکیبات طبیعی فراوان هستند تعلق دارد. این عنصر بسیار واکنش دهنده است و با شعله زرد رنگی می سوزد در آزمایش های مربوط به هوا اکسید می شود و به شدت با آب واکنش م یدهد از این رو باید همیشه در زیر نفت یا روغن نگهداری شود.

سدیم در دمای معمولی اتاق آنقدر نرم است که با چاقو بریده می شود. رنگ سدیم سفید مایل به نقره ای است و در هوای آزاد واکنش داده و تیره رنگ می شود. سدیم عنصری بسیار واکنش دهنده است و از این جهت هرگز بصورت آزاد در طبیعت یافت نمی شود. سدیم در آب غوطه ور شده و آن را تجزیه کرده هیدروژن آزاد می کندو هیدرواکسید می سازد. سدیم در آب به سرعت آتش می گیرد ولی در آزمایش های مربوط به هوای معمولی در دمای زیر 388 کلوین آتش نمی گیرد. رنگ سدیم در فشار بالا تغییر می کند.

سدیم در حالت فلزی عنصر لازم برای ساختن استرها و ترکیبات آلی است. استفاده در برخی از آلیاژها برای بهبودی ساختارشان استفاده در ساخت صابون و ترکیبش با اسیدهای چرب، آلیاژ سدیم و پتاسیم یک ماده مهم منتقل کننده حرارت است.

مشاهده بیشتر

مشتقات سدیم | کیمیا تهران اسید

009821-36303710

کیمیا تهران اسید
عکس مقاله

مشتقات سدیم

سدیم یا ناتریم یک عنصر شیمیایی جدول تناوبی است که نماد آن Na و عدد اتمی آن 11 است. سدیم یک فلز واکنش دهنده نرم و مومی شکل است که به گروه فلزات قلیایی که از نظر ترکیبات طبیعی فراوان هستند تعلق دارد. این عنصر بسیار واکنش دهنده است و با شعله زرد رنگی می سوزد در آزمایش های مربوط به هوا اکسید می شود و به شدت با آب واکنش م یدهد از این رو باید همیشه در زیر نفت یا روغن نگهداری شود.

سدیم در دمای معمولی اتاق آنقدر نرم است که با چاقو بریده می شود. رنگ سدیم سفید مایل به نقره ای است و در هوای آزاد واکنش داده و تیره رنگ می شود. سدیم عنصری بسیار واکنش دهنده است و از این جهت هرگز بصورت آزاد در طبیعت یافت نمی شود. سدیم در آب غوطه ور شده و آن را تجزیه کرده هیدروژن آزاد می کندو هیدرواکسید می سازد. سدیم در آب به سرعت آتش می گیرد ولی در آزمایش های مربوط به هوای معمولی در دمای زیر 388 کلوین آتش نمی گیرد. رنگ سدیم در فشار بالا تغییر می کند.

سدیم در حالت فلزی عنصر لازم برای ساختن استرها و ترکیبات آلی است. استفاده در برخی از آلیاژها برای بهبودی ساختارشان استفاده در ساخت صابون و ترکیبش با اسیدهای چرب، آلیاژ سدیم و پتاسیم یک ماده مهم منتقل کننده حرارت است.

مشاهده بیشتر