009821-36303710

کیمیا تهران اسید
عکس مقاله

آبکاری با فلزات

روی فلزی است به رنگ سفید متمایل به آبی، بالاتراز 100 درجه سانتیگراد شکننده، مابین 100 الی 200 درجه سانتیگراد نرم، قابل انحنا و انبساط است و می توان به صورت ورقه های نازک در آورد، بالای 200 درجه سانتی گراد دوباره شکننده می شود. خاصیت تکنیکی خیلی مهم روی حفاظت خیلی خوب پوشش های آن در مقابل خوردگی است. این خاصیت ترجیحا به واسطه تشکیل لایه یکنواخت و چسبنده اتمسفر ایجاد می شود و عموما شامل اکسید و هیدروکسید کربنات روی و گاهی نیز سولفات و کلرید روی می باشد.

الکترولیت های آبکاری روی :

الکترولیت های اسیدی : اسید سولفوریک، اسید کلریدریک و اسید فلوبوریک.

الکترولیت های بازی : سیانیدی، زنکاتی و پیروفسفات.

قدیمی ترین نوع روی کاری گالوانیزاسیون است. در این روش روی کاری، قطعات آهنی بعد از عملیات پرداخت در داخل روی مذاب در درجه حرارتی مابین 420 الی 450 درجه سانتی گراد فرو برده می شود. برای اهداف تزئینی از روی کاری براق استفاده می شود. اساسا ترکیب حمام های براق شبیه حمام های مات است، فقط حمام های براق دارای درجه خلوص بالاتر و به علاوه مواد براق کننده آلی و غیر آلی می باشند. معمولا لایه های پوششی روی عملیات پسین شیمیایی توسط کروماته کردن و یا فسفاته کردن را پذیرا هستند. در نتیجه کروماته کردن لایه های روی خوردگی روی به طور قابل ملاحظه ای کاهش می یابد.

رنگ آن سفید بوده و به نقره شباهت دارد. بسیاری از خواص کادمیوم به روی شبیه اند. لایه کادمیوم به سهولت قابل لحیم کاری است. حفاظت ضد خوردگی کادمیوم شدیدا تحت تاثیر محیط خورنده می باشد. با توجه به اینکه فلز کادمیوم مسموم کننده است، بدین جهت از این لایه ها نباید برای قطعاتی که همیشه دم دست هستند و همچنین در صنایع غذایی استفاده نمود.

الکترولیت های آبکاری کادمیوم :

حمام های کادمیوم کاری بسیار متداول از انحلال اکسید کادمیوم و یا سیانید کادمیوم در سیانید سدیم تولید می شوند.به وجود آمدن شکنندگی توسط هیدروژن در کادمیوم کاری سیانیدی سبب شده است که الکترولیت های اسیدی برای کاربردهای ویژه ای تهیه شوند. تنها فرایندی که امروزه سودمند است ، بر پایه حمام های فلوئوبرات مبتنی است.

عملیات پسین پوشش های کادمیوم نیز به منظور بهتر نمودن منظر قطعه انجام می یابد. غوطه ور نمودن کوتاه مدت در اسید نیتریک 0.5 -0.3 درصد سبب براق شدن لایه ها از نوع نقره خواهد شد. در صورتی که بخواهیم لایه کادمیوم در مقابل خوردگی مقاوم تر شود، به طریق پسین با استفاده از محلول های اسید حاوی یون های کروم ممکن خواهد بود. بر طبق غلظت و ترکیب محلول های کروم دار، لایه های کرومات به رنگ های آبی آسمانی ، زرد براق یا سبز زیتونی ایجاد می شود که به طور قابل ملاحظه ای در مقابل خوردگی لایه را بهتر می نمایند.

مشاهده بیشتر

مواد آبکاری، فروش مواد آبکاری، قیمت مواد آبکاری، خرید مواد آ

009821-36303710

کیمیا تهران اسید
عکس مقاله

آبکاری با فلزات

روی فلزی است به رنگ سفید متمایل به آبی، بالاتراز 100 درجه سانتیگراد شکننده، مابین 100 الی 200 درجه سانتیگراد نرم، قابل انحنا و انبساط است و می توان به صورت ورقه های نازک در آورد، بالای 200 درجه سانتی گراد دوباره شکننده می شود. خاصیت تکنیکی خیلی مهم روی حفاظت خیلی خوب پوشش های آن در مقابل خوردگی است. این خاصیت ترجیحا به واسطه تشکیل لایه یکنواخت و چسبنده اتمسفر ایجاد می شود و عموما شامل اکسید و هیدروکسید کربنات روی و گاهی نیز سولفات و کلرید روی می باشد.

الکترولیت های آبکاری روی :

الکترولیت های اسیدی : اسید سولفوریک، اسید کلریدریک و اسید فلوبوریک.

الکترولیت های بازی : سیانیدی، زنکاتی و پیروفسفات.

قدیمی ترین نوع روی کاری گالوانیزاسیون است. در این روش روی کاری، قطعات آهنی بعد از عملیات پرداخت در داخل روی مذاب در درجه حرارتی مابین 420 الی 450 درجه سانتی گراد فرو برده می شود. برای اهداف تزئینی از روی کاری براق استفاده می شود. اساسا ترکیب حمام های براق شبیه حمام های مات است، فقط حمام های براق دارای درجه خلوص بالاتر و به علاوه مواد براق کننده آلی و غیر آلی می باشند. معمولا لایه های پوششی روی عملیات پسین شیمیایی توسط کروماته کردن و یا فسفاته کردن را پذیرا هستند. در نتیجه کروماته کردن لایه های روی خوردگی روی به طور قابل ملاحظه ای کاهش می یابد.

رنگ آن سفید بوده و به نقره شباهت دارد. بسیاری از خواص کادمیوم به روی شبیه اند. لایه کادمیوم به سهولت قابل لحیم کاری است. حفاظت ضد خوردگی کادمیوم شدیدا تحت تاثیر محیط خورنده می باشد. با توجه به اینکه فلز کادمیوم مسموم کننده است، بدین جهت از این لایه ها نباید برای قطعاتی که همیشه دم دست هستند و همچنین در صنایع غذایی استفاده نمود.

الکترولیت های آبکاری کادمیوم :

حمام های کادمیوم کاری بسیار متداول از انحلال اکسید کادمیوم و یا سیانید کادمیوم در سیانید سدیم تولید می شوند.به وجود آمدن شکنندگی توسط هیدروژن در کادمیوم کاری سیانیدی سبب شده است که الکترولیت های اسیدی برای کاربردهای ویژه ای تهیه شوند. تنها فرایندی که امروزه سودمند است ، بر پایه حمام های فلوئوبرات مبتنی است.

عملیات پسین پوشش های کادمیوم نیز به منظور بهتر نمودن منظر قطعه انجام می یابد. غوطه ور نمودن کوتاه مدت در اسید نیتریک 0.5 -0.3 درصد سبب براق شدن لایه ها از نوع نقره خواهد شد. در صورتی که بخواهیم لایه کادمیوم در مقابل خوردگی مقاوم تر شود، به طریق پسین با استفاده از محلول های اسید حاوی یون های کروم ممکن خواهد بود. بر طبق غلظت و ترکیب محلول های کروم دار، لایه های کرومات به رنگ های آبی آسمانی ، زرد براق یا سبز زیتونی ایجاد می شود که به طور قابل ملاحظه ای در مقابل خوردگی لایه را بهتر می نمایند.

مشاهده بیشتر