009821-36303710

کیمیا تهران اسید
عکس مقاله

مواد و وسایل پرداختکاری

شرکت کیمیا تهران اسید ارائه دهنده انواع مواد و تجهیزات آبکاری :

انواع مواد آبکاری :

انواع سیانور - المنت شیشه ای - نیکل برداری گرم - آب کننده - سبد تیتانیوم - قلاب تیتانیوم - محلول سیاه نور - فرچه کنفی

انواع فلزات :

روی - نیکل - مس - قلع - کروم - آلومینیوم

انواع تجهیزات آبکاری :

سبد تیتانیوم - قلاب تیتانیوم - محلول سیاه نور - فرچه کنفی - دستگاه پرداختکاری - زیر نواری - نمد و.......

مشاهده بیشتر

مواد آبکاری، مواد پرداختکاری، فروش مواد آبکاری

009821-36303710

کیمیا تهران اسید
عکس مقاله

مواد و وسایل پرداختکاری

شرکت کیمیا تهران اسید ارائه دهنده انواع مواد و تجهیزات آبکاری :

انواع مواد آبکاری :

انواع سیانور - المنت شیشه ای - نیکل برداری گرم - آب کننده - سبد تیتانیوم - قلاب تیتانیوم - محلول سیاه نور - فرچه کنفی

انواع فلزات :

روی - نیکل - مس - قلع - کروم - آلومینیوم

انواع تجهیزات آبکاری :

سبد تیتانیوم - قلاب تیتانیوم - محلول سیاه نور - فرچه کنفی - دستگاه پرداختکاری - زیر نواری - نمد و.......

مشاهده بیشتر