009821-36303710

کیمیا تهران اسید

توضیحات description
توضیحات محصول کیمیا تهران اسید

هیدروکسید آمونیوم چیست ؟

مشخصات محصول هیدروکسید آمونیوم :

• نام شیمیایی : هیدروکسید آمونیوم.

• اسامی مترادف : آمونیوم هیدروکسید ، Ammonium hydroxide.

• فرمول شیمیایی : NH4OH.

• شکل ظاهری : شکل ظاهری این ترکیب محلول بسیار فرار، بدون رنگ، بوی تلخ است.

تعریف هیدروکسید آمونیوم

نام عمومی و مترادف، محلول آمونیوم معمولا قبل از رقیق شدن شامل 12 و 14 درصد آمونیوم می باشد. آمونیوم رقیق – آمونیوم غلیظ – آمونیوم مایع – آب آمونیوم، شکل ظاهری این ترکیب ، محلول بسیار فرار، بدون رنگ، بوی تلخ است.

نقطه جوش آن وابسته به غلظت است، فشار بخار بستگی به استقامت محلول دارد. پایداری با مس، آلیازهایی مس، اسیدها، آهن گالوانیزه، روی، آلومینیوم، برنز، دی متیل سولفات، جیوه و فلزات قلیای ناسازگار است. محلول غلیظ به شدت باعث آسیب چشم ها می شود. حتی تماس با محلول آمونیوم رقیق نیز باعث آسیب جدی چشم می شود. اگر بلعیده شود سمی است، اگر استنشاق شود و با پوست تماس پیدا کند زیان آور است. در تماس با غشا مخاطی بسیار کشنده، خورنده و باعث سوزش است.

مشخصات فنی Technical Specifications
مشخصات فنی محصول کیمیا تهران اسید

فرمول شیمیایی

NH4.OH

شماره شناسایی ترکیبهای شیمیایی

1336-21-6

شماره استاندارد بین المللی

ANK250

جرم حجمی

ppm

وابستگی غلظت

Y

p to m

1.43295

HR

3

چگالی نسبی

0.9

حالت در دمای 25 °C

L

جرم مولی (گرم در مول)

35.06

دمای ذوب (°C)

-77

دمای جوش (°C)

36

System.Exception: Error In Process 'print' Command In Sequence 1: Error In Run 'print' Command: System.Data.EvaluateException: Cannot find column [dmnid].
at System.Data.NameNode.Bind(DataTable table, List`1 list)
at System.Data.BinaryNode.Bind(DataTable table, List`1 list)
at System.Data.DataExpression.Bind(DataTable table)
at System.Data.DataTable.Select(String filterExpression)
at HttpServer.Cms.Face.InitFilter(DataTable sourceTable) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Face.cs:line 124
at HttpServer.Cms.FaceCollection.InitFaceFilter(DataTable source) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\FaceCollection.cs:line 44
at HttpServer.Cms.RenderableCommand.Render(IHtmlCommandElement htmlCommand) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Commands\Core\RenderableCommand.cs:line 61
at HttpServer.Cms.CommandHost`1.Rendering() in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Html\CommandHost.cs:line 52 ---> System.Exception: Error In Run 'print' Command: System.Data.EvaluateException: Cannot find column [dmnid].
at System.Data.NameNode.Bind(DataTable table, List`1 list)
at System.Data.BinaryNode.Bind(DataTable table, List`1 list)
at System.Data.DataExpression.Bind(DataTable table)
at System.Data.DataTable.Select(String filterExpression)
at HttpServer.Cms.Face.InitFilter(DataTable sourceTable) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Face.cs:line 124
at HttpServer.Cms.FaceCollection.InitFaceFilter(DataTable source) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\FaceCollection.cs:line 44
at HttpServer.Cms.RenderableCommand.Render(IHtmlCommandElement htmlCommand) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Commands\Core\RenderableCommand.cs:line 61
at HttpServer.Cms.CommandHost`1.Rendering() in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Html\CommandHost.cs:line 52 ---> System.Data.EvaluateException: Cannot find column [dmnid].
at System.Data.NameNode.Bind(DataTable table, List`1 list)
at System.Data.BinaryNode.Bind(DataTable table, List`1 list)
at System.Data.DataExpression.Bind(DataTable table)
at System.Data.DataTable.Select(String filterExpression)
at HttpServer.Cms.Face.InitFilter(DataTable sourceTable) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Face.cs:line 124
at HttpServer.Cms.FaceCollection.InitFaceFilter(DataTable source) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\FaceCollection.cs:line 44
at HttpServer.Cms.RenderableCommand.Render(IHtmlCommandElement htmlCommand) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Commands\Core\RenderableCommand.cs:line 61
at HttpServer.Cms.CommandHost`1.Rendering() in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Html\CommandHost.cs:line 52
--- End of inner exception stack trace ---
at HttpServer.Cms.CommandHost`1.Rendering() in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Html\CommandHost.cs:line 61
at HttpServer.Cms.HtmlElement.RenderingWrapper(Boolean async) in D:\iteration source - table 13 removed\HttpServer.Cms\Html\HtmlElement.cs:line 133
--- End of inner exception stack trace ---

فرم ثبت نظر Comment Form
فرم نظرخواهی کیمیا تهران اسید

کد امنیتی
at MyWebServerNamespace.MyWebServer.LoadCmsValues(Content cms, Ssl sslClass, DataSet& Ds, DataTable& fileDt, Socket& mySocket, Byte[]& contentBytes, Boolean& showCmsError) in D:\iteration source - table 13 removed\MyWebServer\MyWebServer.cs:line 1638